Regulamin

 

I. Postanowienia Ogólne

 

1. Poniższy Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Serwisie Internetowym SUITSQUARE działającym pod adresem: suitsquare.pl, który prowadzony jest przez Sprzedawcę.

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

a) Sprzedawcy – rozumie się przez to The Stones Sp.ZO.O. , ul.Saska 63K/2 , NIP:8133710199, REGON: 362963703, KRS: 0000585365

b) Kliencie - rozumie się przez to osobę fizyczną, posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych,

c) Sklepie – rozumie się przez to serwis internetowy SUITSQUARE, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym suitsquare.pl,

d) Termin realizacji – czas potrzebny na przygotowanie zamówienia przez Sprzedawcę  i przekazanie Dostawcy

e) Cenie - należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT,

f) Dostawcy – rozumie się przez to Pocztę Polską a także firmy kurierskie współpracujące ze Sprzedawcą.

g) Dzień roboczy, Dni robocze, Dniach roboczych – wszystkie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

h) Kosztach dostarczenia Towaru - rozumie się przez to opłaty za dostawę Towaru do Klienta,

i) Zamówieniu – rozumie się przez to zamówienie na Towar lub Towary złożone przez Klienta w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem.

j) Czas dostawy – czas potrzebny Dostawcy na dostarczenie klientowi zamówienia.

3. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów.

4. Dostępność towarów jest aktualizowana od poniedziałku do piątku w godzinach południowych z wyjątkiem dni wolnych od pracy.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania ilości zamawianych Towarów oferowanych w Sklepie po promocyjnych cenach.

6. Wszystkich Klientów Sklepu obowiązuje zakaz przesyłania treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z zasadami współżycia społecznego.

7. Promocje dla posiadaczy stałych rabatów podlegają łączeniu z promocjami Sklepu.

 

II. Rejestracja i warunki dokonywania Zamówień

 

1. Złożenie Zamówienia przez Klienta jest możliwe po:

a) wypełnieniu w prawidłowy sposób formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych i ustalenia przez Klienta loginu oraz hasła),

b) wypełnieniu formularza Zamówienia na stronie internetowej Sklepu,

c) zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu Sklepu.

2. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Przy każdym kolejnym Zamówieniu Klient używa ustalonego wcześniej na stronie Sklepu loginu i hasła. Po użyciu ustalonego przez Klienta loginu i hasła ma on możliwość aktualizacji danych podanych przy rejestracji.

3. Login i hasło mają charakter poufny.

4. W Zamówieniu Klient może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT.

 

III. Realizacja Zamówień

 

1. Termin realizacji zamówienia rozpoczyna się w kolejnym dniu roboczym od momentu otrzymania prawidłowo uzupełnionego zamówienia od Klienta przez Sprzedawcę.

2. Termin realizacji zamówienia dla produktów o ile w opisie nie ma podanego innego terminu realizacji, wynosi do dwóch dni roboczych , w przypadku usług szycia na miarę klient ma możliwość wyboru terminu realizacji z opcji podanych na karcie konkretnego produktu.

3.  Podane opcje wyboru  terminu realizacji na karcie produktu usługi szycia na miarę nie uwzględniają czasu potrzebnego na ewentualne poprawki. Ewentualne poprawki realizowane są do 7 dni roboczych od momentu otrzymania opisu poprawek i  przedmiotu zamówienia z powrotem przez Sprzedawcę, lub w terminie ustalonym przez Klienta z dowolnym lokalnym krawcem, którego koszty po wcześniejszym kontakcie pokrywa Sprzedawca.

4. Wszystkie podane w sklepie terminy należy rozliczać w dniach roboczych

5. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:

a) złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia,

b) co do których nie dokonano potwierdzenia,

c) złożonych z naruszeniem niniejszego Regulaminu.

6. Czas realizacji zamówienia jest sumą terminu realizacji zamówienia i czasu dostawy

7. Towar objęty Zamówieniem jest dostarczany Klientowi przez Sprzedawcę wraz z dokumentem sprzedaży, to jest paragonem fiskalnym lub fakturą VAT jeżeli Zamawiający zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu Zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia.

8. Treści umów sprzedaży zawieranych w Sklepie są przechowywane przez system informatyczny Sklepu przez okres co najmniej 3 miesięcy od daty zawarcia każdej z umów, a treść tych umów jest udostępniona wyłącznie stronom umowy. Każdy Klient, który dokonał procedury rejestracji, ma po zalogowaniu dostęp do wszystkim swoich umów sprzedaży zawartych w Sklepie przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określonym w zdaniu pierwszym.

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty Ceny sprzedaży Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

10. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

11. Klient zobowiązuje się do odbioru Towaru i zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę Ceny wraz z Kosztami dostarczenia Towaru.

 

IV. Zasady płatności

 

1. Należność za Towar oraz Koszty dostarczenia Towaru mogą być uiszczane jedynie według poniższych możliwości:

a) gotówką (za pobraniem) w przypadku dostarczenia Towaru przez Dostawcę,

b) przelewem albo wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy,

c) kartą kredytową - za pomocą systemu umożliwiającego płatności on-line na stronie internetowej Sklepu, w sytuacji gdy posiadana przez Klienta karta daje mu taką możliwość,

d) e-przelewem

2. W przypadku płatności realizowanej przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu:

- imię i nazwisko albo firmę Klienta,

- numer Zamówienia.

 

Płatności należy dokonać na rachunek bankowy:

50 1140 2004 0000 3802 7639 4266

THE STONES Sp. ZO.O.

Saska 63K/2

35-630 Rzeszów

 

3.  Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

 

 

V. Dostawa zamówionego Towaru

 

1. Sprzedawca realizuje Zamówienia za pośrednictwem Dostawcy.

2. Maksymalny czas dostawy  zamówień do Klienta  przez Dostawcę wynosi  do dwóch dni roboczych  od momentu przekazania przez Sprzedawcę zrealizowanego zamówienia.

3. Koszty dostarczenia Towaru są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.

4. Szczegółowe zasady doręczania przesyłek za pośrednictwem Dostawcy określone są w Regulaminie Usług Dostawcy (www.dpd.com.pl).

 

VI. Zwrot zakupionego Towaru

 

1. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Klientowi, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia wydania Towaru, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. Klient zwraca Sprzedawcy Towar wraz z wypełnionym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.

2. W przypadku odstąpienia od umowy, na zasadzie wskazanej w ust. 1 powyżej, zarówno Sprzedawca jak i Klient są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy, w szczególności także zwrot Kosztów dostarczenia Towaru, o ile takie koszty zostały poniesione przez Klienta.

3. Towar zwracany przez Klienta, w związku z odstąpieniem przez Klienta od umowy na zasadzie wskazanej w ust. 1 powyżej:

a) powinien posiadać oryginalne opakowanie dostarczone przez producenta,

b) powinien być kompletny,

c) powinien posiadać metki,

d) nie może nosić śladów użytkowania.

Powyższe wymagania co do zwrotu nie naruszają, ani nie ograniczają praw Klienta do złożenia reklamacji zgodnie z przepisami prawa.

4. Produkty szyte na miarę,  zgodnie art.10 ust.3 pkt.4 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny  nie podlegają zwrotowi

 

VII. Reklamacja Towaru

 

1. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego wobec Klientów będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową. W przypadku Klientów nie będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym, z zastrzeżeniem postanowień pkt VIII ust. 2.

2. Klient zgłaszając reklamację zobowiązany jest przesłać na bok@suitsquare.pl informację o zaistniałym fakcie dołączając dwoje dane kontaktowe umożliwiające skontaktowanie się z Klientem, m.in. numer telefonu lub adres e-mail.

 

VIII. Odpowiedzialność Sprzedawcy

 

1. Za skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia przez Klienta, w szczególności nieprawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego lub formularza Zamówienia, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klientów nie będących konsumentami ograniczona jest do strat i nie obejmuje utraconych korzyści oraz nie może przekroczyć wysokości Ceny.

 

IX. Ochrona danych osobowych

 

1. Klient dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.) wyłącznie w celu realizacji Zamówień.

2. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu rejestracyjnym. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.

3. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

 

X. Postanowienia końcowe

 

1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141 poz.1176). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go na stronie internetowej Sklepu.

3. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie ze skutkiem na przyszłość. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie wraz z ich ogłoszeniem na stronie internetowej Sklepu. Zmiany nie mogą naruszać praw Zamawiającego wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl